Vážení zákazníci, oznamujeme, že v období od 5. července 2024 do 22. července 2024 bude probíhat plánovaná dovolená našeho personálu. Toto může mít za následek prodloužení standardních dodacích lhůt. Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.koupelnyeshop.eu

 

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran kupní smlouvy, uzavřené distančním způsobem mezi Petrem Krištofem, IČ: 692 88 844, se sídlem Teplická 94/240, 405 02 Děčín VIII, jakožto prodávajícím (dále jen „prodávající“) na jedné straně a zákazníkem prodávajícího, jakožto kupujícím (dále jen „kupující“) na straně druhé.
 2. Tyto VOP se vztahují pouze na obchody mezi prodávajícím a kupujícím uskutečňované prostřednictvím e-shopu prodávajícího dostupného na webové adrese: koupelnyeshop.eu(dále jen „e-shop“).
 3. Na vztahy vyplývající z dílčích kupních smluv a těchto VOP se použije právní řád České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 4. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.
 5. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 6. Pokud uvede kupující v procesu objednání zboží IČ, je považován prodávajícím za podnikatele.
 7. Kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel jsou v rámci těchto VOP označováni společně jako kupující. V případě, že se některá ustanovení vztahují pouze na kupujícího – spotřebitele nebo kupujícího – podnikatele, je to ve VOP vyznačeno.
 8. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Zásady ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě podání objednávky

II. Informace poskytované před uzavřením smlouvy

 1. Prodávající informuje kupujícího tak, jak je uvedeno níže:
  1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující.
  2. Pro kontaktování prodávajícího se doporučuje využít tyto kontaktní údaje: tel.: 605 048 568, email: obchod@koupelenyeshop.eu. Prostřednictvím těchto kontaktů lze podávat i stížnosti, prodávající se k nim vyjádří co nejdříve.
  3. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce.
  4. uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím nejsou smlouvami s opakovaným plněním nebo s plněním na dobu neurčitou.
  5. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Kupujícímu bude poskytnuta na žádost elektronickou formou.
 2. Internetový obchod koupelnyeshop.eu obsahuje veškeré informace nutné k uzavření kupní smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy uzavírané distančním způsobem tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Pokud jde o nabízené zboží a služby, obsahuje vždy název, hlavní charakteristiku a cenu zboží, která je uvedena včetně DPH, není-li u konkrétní položky výslovně uvedeno jinak.
 3. Prodávající upozorňuje, že produktové fotografie u nabízeného zboží jsou zpravidla převzaty od jednotlivých dodavatelů, a tudíž ne vždy nabízené zboží obsahuje vše, co je na fotografii. Co do rozsahu a obsahu konkrétního nabízeného zboží je určující text, uvedený v popisu zboží. Kupující má samozřejmě možnost a právo si před odesláním objednávky ověřit u prodávajícího skutečný rozsah a obsah nabídky, a to prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího, uvedených výše.

III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena v těchto technických krocích:
 2. kupující požadované zboží vloží do elektronického košíku,
 3. v košíku kupující vyplní své identifikační, doručovací a kontaktní údaje,
 4. v košíku dále kupující zvolí způsob dopravy a platby
 5. po vyplnění kupující závazně odešle objednávku.
 6. Přijetí objednávky bude potvrzeno prodávajícím ve formě emailu popř. telefonicky na adresu popř. telefonní číslo uvedené v závazné objednávce.
 7. Před odesláním závazné objednávky může kupující provádět opravy všech údajů, měnit zboží v košíku, upravovat podmínky platby a možnosti dopravy, zadávat a upravovat osobní údaje apod.
 8. Prodávající se zavazuje na základě podmínek stanovených v těchto VOP a související objednávce dodat kupujícímu zboží. Kupující je povinen zboží odebrat a zavazuje se uhradit prodávajícímu řádně a včas celkovou kupní cenu.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky (odstoupení od dílčí kupní smlouvy) u zboží, u kterého dodatečně vyjde najevo nemožnost jeho dodání nebo pokud se jeho cena výrazně změnila. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Kupující je v tomto případě oprávněn zrušit objednávku i ohledně ostatního objednaného zboží, bez jakýchkoli poplatků. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny do deseti dnů od zrušení objednávky.
 10. Spolu s potvrzením přijetí závazné objednávky jsou kupujícímu zasílány formou příloh takového emailu tyto VOP, dále Reklamační řád, Zásady ochrany osobních údajů, formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro uplatnění reklamace.

IV. Kupní cena

 

 1. Celková kupní cena je tvořena kupní cenou objednaného zboží, spolu s náklady na dopravu a balné.
 2. Kupní cena zboží se řídí údajem uvedeným v e-shopu na příslušné kartě zboží v okamžiku dokončení a odeslání objednávky.
 3. Výše nákladů na dopravu a balné bude kupujícímu účtována dle objemu a váhy zboží dle platného Ceníku, jenž je nedílnou součástí těchto VOP. U objemnějších objednávek nemůže prodávající garantovat expedici zboží v jednom balíku. Vždy ale bude zohledňovat zájem kupujícího na nejlevnějším způsobu dopravy. V případě nutnosti expedice objednaného zboží ve více balících bude kupující vždy předem informován a při telefonickém potvrzení objednávky bude kupujícímu sdělena konečná cena za dopravu a balné.
 4. Celková kupní cena bude kupujícím uhrazena předem nebo při převzetí zboží, v souladu se zvoleným způsobem platby při vyplňování objednávky.
 5. Cenu je možné obvykle hradit osobně v provozovně prodávajícího, převodem na účet, kartou přes internet nebo na dobírku. Pokud zvolený dopravce neumožňuje úhradu na dobírku, nebo přijímání platebních karet, je s touto skutečností kupující seznámen při objednávání zboží.
 6. V případě, že:
  1. kupní cena zboží činí více než 10.000,- Kč včetně DPH, nebo
  2. objednávka se týká zboží, které nemá běžně prodávající skladem, nebo
  3. jde o zboží vyráběné na zakázku kupujícího

 je prodávající oprávněn požadovat úhradu zálohy předem, před dodáním zboží nebo objednáním zboží u dodavatele. Záloha požadovaná prodávajícím může činit až 50 % kupní ceny.

 

 1. Požadavek na úhradu zálohy bude zaslán na e-mail zadaný kupujícím do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Pokud kupující s úhradou zálohy nesouhlasí, jsou prodávající i kupující oprávněni objednávku zrušit (odstoupit od dílčí kupní smlouvy). Prodávající je dále oprávněn od dílčí kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující v domluveném termínu zálohu neuhradí.
 2. U zboží vyráběného na zakázku kupujícího je zaplacená záloha nevratná i v případě odstoupení od dílčí kupní smlouvy. Zaplacená záloha bude sloužit k alespoň částečné náhradě nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti se zakázkovou výrobou. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn prodávajícím vždy předem.
 3. Cena zboží není konečná a garantovaná. Změní-li se ceny zboží ze strany smluvních partnerů prodávajícího (zejm. výrobců), nebo dojde ke změně výrobních nákladů, může být kupní cena dodatečně upravena o částku, o kterou se změnila kupní cena od smluvního partnera prodávajícího v období od uzavření kupní smlouvy s kupujícím do dodání zboží smluvním partnerem prodávajícího. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud se změnou ceny nesouhlasí.

 

V. Podmínky dodání zboží

 

 1. Způsob dopravy vybírá kupující při vyplňování objednávky. Při vyplňování objednávky je zároveň kupující seznámen s cenou jednotlivých způsobů dopravy. Obvykle je možné osobní odebrání na provozovně prodávajícího, nebo dodání dopravcem. Před vyplněním objednávky je možné se seznámit s možnostmi dopravy v e-shopu v sekci „Doprava a platba“.
 2. Prodávající nebo dopravce je oprávněn požadovat, aby kupující při převzetí zboží prokázal svoji totožnost a pokud zboží nepřebírá přímo kupující, pak i oprávnění k převzetí zboží. Při nesplnění těchto povinností není prodávající nebo dopravce povinen zboží předat.
 3. Kupující je povinen při přebírání zásilky zkontrolovat její stav a v případě zjištění porušení obalu naznačujícím možné poškození obsahu zásilky, sepsat s pracovníkem přepravní společnosti o této skutečnosti protokol.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí podpisem na dodacím listu/přepravním listu a uvést požadované identifikační údaje. Pokud bude odmítnuto potvrzení dodacího listu / přepravního listu, není prodávající povinen zboží na místě dodání ponechat a zboží předat.
 5. Povinnost dodat zboží je v případě kupujícího – spotřebitele splněna okamžikem, kdy kupující – spotřebitel převezme zboží.
 6. Povinnost dodat zboží je v případě kupujícího - podnikatele splněna okamžikem, kdy je zboží předáno k dopravě ke kupujícímu – podnikateli, nebo okamžikem převzetí zboží v případě osobního odběru.
 7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - spotřebitele okamžikem jeho převzetí nebo okamžikem bezdůvodného odmítnutí převzetí.
 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího – podnikatele okamžikem jeho předání k dopravě nebo okamžikem převzetí či bezdůvodného odmítnutí převzetí, podle toho, co nastane dříve.
 9. Pokud není ujednáno jinak, doprava zajišťovaná prodávajícím zahrnuje dodání zboží k prvním uzamykatelným dveřím, vždy však nejdále do místa dostupného bez schodů a dalších překážek. K místu dodání musí být možný závoz nákladním vozidlem.
 10. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, vždy však nejdříve ke dni úplného zaplacení kupní ceny.
 11. Termín dodání v případě zboží označeného "skladem" činí zpravidla 1 týden, nejvýše 30 dní, přičemž v této lhůtě bude zboží předáno k dopravě nebo připraveno k osobnímu převzetí. V případě zboží, které není skladem, bude zboží dodáno do 1 týdne ode dne, kdy bude zboží dodáno prodávajícímu jeho dodavatelem nebo výrobcem. Orientační termín sdělí prodávající kupujícímu na vyžádání. Orientační termín se může změnit s ohledem na dodací lhůty dodavatelů.
 12. Ačkoli prodávající provádí průběžně kontrolu dostupnosti zboží, je v jednotlivých případech možné, že zboží označené jako dostupné skladem, nebude dostupné a bude nutné jeho objednání u dodavatele. Prodávající v takovém případě informuje o této skutečnosti co nejdříve kupujícího. Kupující může v tomto případě objednávku zrušit (odstoupit od dílčí kupní smlouvy) bez jakýchkoli poplatků. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny do deseti dnů od zrušení objednávky.
 13. Některé zboží vystavené v e-shopu může být označeno „vyprodáno“ nebo „na dotaz“. Takové zboží není možné vložit do košíku a zakoupit ho prostřednictvím e-shopu. Uvedení zboží v katalogu e-shopu tedy není u takto označeného zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy. V případě zájmu o takové zboží je možné se spojit s prodávajícím a zboží poptat prostřednictvím telefonického či emailového kontaktu, nebo zboží poptat osobně na adrese prodávajícího.
 14. V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží, či nevyzvednutí zboží v domluveném, či dodatečně domluveném termínu je prodávající oprávněn účtovat od dne následujícího po dni marného uplynutí tohoto termínu skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč vč. DPH za každý den prodlení, a to za každý započatý m² potřebné skladovací plochy. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Vůči uhrazené záloze či kupní ceně je prodávající oprávněn započíst náklady spojené s uskladněním neodebraného zboží či způsobenou škodu. Prodávající upozorňuje, že v případě kupní smlouvy na dodávku neskladového či jinak specifického zboží může škoda činit až 100% kupní ceny zboží

 

VI. Uživatelský účet

 1. Kupujícího se může u prodávajícího zaregistrovat a tím vytvořit vlastní uživatelský účet, pod kterým potom přistupuje do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží odpovídá kupující za uvedení správných a pravdivých údajů a za jejich aktualizaci při změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající neodpovídá za jakékoli škody vzniklé zvolením příliš snadného hesla nebo tím, že dojde k zpřístupnění přístupových údajů třetím osobám z důvodů na straně kupujícího (např. v případě viru na zařízení kupujícího). Prodávající neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou zneužitím přístupových údajů k uživatelskému účtu, pokud nebylo způsobeno prodávajícím.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po dobu delší než 2 roky nevyužívá. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou zrušením uživatelského účtu.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Uživatelské rozhraní není určeno pro archivování dokumentace kupujícího, vztahující se ke koupi zboží. Tuto dokumentaci si kupující uloží na vlastních prostředcích dle vlastního uvážení. Prodávající neodpovídá za ztrátu dat obsažených v uživatelském rozhraní.
 7. Prodávající neodpovídá za jakékoli škody způsobené ztrátou dat zadaných kupujícím do uživatelského rozhraní.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Tento článek VOP se vztahuje výhradně na kupujícího – spotřebitele.

 

 1. Kupující má právo odstoupit od distanční smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, počítané ode dne následujícího po dni převzetí posledního kusu zboží z dané objednávky.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího písemnou formou (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Aby bylo odstoupení dostatečně určité, je nutné specifikovat dostatečně zboží, kterého se týká a doložit zakoupení zboží od prodávajícího (např. kopií faktury, dodacího listu, objednávky spolu s dokladem o úhradě kupní ceny, apod).
 3. Pro odstoupení je možné využít formulář, který tvoří přílohu těchto VOP.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle kupující zpět prodávajícímu nebo je předá osobně na provozovně prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím.
 6. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží.
 7. Ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy nelze brát jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Lhůta pro odstoupení je stanovena za účelem kontroly a vyzkoušení zboží zákazníkem v zásadě ve stejném rozsahu, v jakém by to bylo možné v kamenném obchodě. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody.
 8. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení platby, pokud není ujednáno jinak. Platbu vrátí prodávající vždy nejdříve poté, co obdrží zboží nebo mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Platby budou poníženy o náklady, které nese kupující, zejména náklady na vrácení zboží prodávajícímu (pokud je nevynaložil přímo kupující), náhradu za snížení hodnoty zboží apod.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech stanovených § 1837 občanského zákoníku, zejména nelze odstoupit od smlouvy
 10. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 11. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
 12. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 13. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 14. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Případy, při kterých můžeme odstoupit od kupní smlouvy my, tedy KoupelnyEshop.eu

 1. V některých případech máme i my právo od smlouvy odstoupit. Tomu je zejména v případě chybného
  nacenění zboží, kdy je cena zjevně nepřiměřená.
 2. Odstoupení námi v případě chyby v ceně zboží
  1. V případě chybného nacenění zboží máme právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde z naší strany ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že od kupní smlouvy odstupujeme.
  2. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem
   nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od kupní smlouvy.

 

VIII. Záruční podmínky

 1. Reklamace a nároky z vad zboží se řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP a je tak kupujícímu k dispozici jak v elektronické podobě jako součást VOP, tak v provozovně prodávajícího na adrese Teplická 94/240, 405 02 Děčín VIII. Zároveň je vždy zasílán kupujícímu přílohou emailového potvrzení závazné objednávky spolu s formulářem k uplatnění práva na reklamaci zboží či službu.
 2. Reklamační řád je vydán samostatně pro kupujícího – spotřebitele a kupujícího – podnikatele. Jednotlivá ustanovení reklamačních řádů se použijí vždy jen pro příslušného kupujícího a nelze se odvolávat na ustanovení z druhého reklamačního řádu.
 3. V ostatním se podmínky uplatnění vad zboží a případné nároky kupujícího řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 4. Kupující potvrzením těchto VOP potvrzuje, že se seznámil s příslušným Reklamačním řádem.


IX. Ochrana osobních údajů

 1. Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Zásady zpracování osobních údajů. Zároveň jsou zasílány přílohou emailového potvrzení závazné objednávky.
 2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 3. Kupující potvrzením těchto VOP potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování osobních údajů.


X. Závěrečná ustanovení

 1. Dokumenty, materiály a další informace v e-shopu smí být použity pouze pro účely koupě a řádného užívání daného zboží. Kupující ani jakákoli jiná osoba nesmí v ostatních případech jakýmkoliv způsobem získávat (manuálním kopírováním nebo automaticky) data z e-shopu (sortimentní kategorie, produktové obrázky, informace, parametry, přílohy apod.), pro jakékoli účely, zejména pro marketingové materiály, webové stránky, aplikace či e-shopy, bez ohledu na to, zda jsou určené pro maloobchod nebo velkoobchod.
 2. V případě sporu mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím může kupující - spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (web: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz). Podmínky a způsob uplatnění práv jsou uvedeny na webových stránkách ČOI uvedených výše. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, dostupného na webových stránkách ČOI uvedených výše.
 3. Prodávající je oprávněn tyto VOP průběžně měnit. Pro dílčí kupní smlouvu je rozhodná verze VOP, která byla platná ke dni učinění objednávky.

 

 

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.7.2023.

 

 

 

 Soubory ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky

Reklamační řád - podnikatel

Reklamační řád - spotřebitel

Reklamační protokol - KoupelnyEshop.eu

Odstoupení od kupní smlouvy